Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 

 1. Niniejsza Polityka prywatności  (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do użytkowników strony internetowej https://aptekabaltycka.pl (zwanej dalej „Witryną internetową”). Polityka ma charakter informacyjny.
 2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od użytkowników za pośrednictwem Witryny internetowej jest Pani Michalina Sokołowska prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Apteka Bałtycka Michalina Sokołowska, ul. Myśliwska 72, 80-283 Gdańsk, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, REGON 2221272
  NIP: 5871559670, email: kontakt@aptekabaltycka.pl, tel. kontaktowy: +48 58 573 53 22 (opłata za połączenie wg taryfy operatora, z którego usług korzysta użytkownik Witryny internetowej)  (zwana dalej „Administratorem”).
 3. Użytkownik Witryny internetowej kontaktując się z Administratorem (mailowo, telefonicznie, czy też za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Witrynie), i/lub przesyłając mailowo swoje CV – przekazuje Administratorowi swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres email, nr telefonu, adres dostawy, data i miejsce urodzenia, informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym, a także adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania z Witryny internetowej). 
 4. Cele i czynności przetwarzania danych osobowych:
  4.1. kontakt Użytkownika Witryny internetowej z Administratorem – kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego użytkownik przekazuje Administratorowi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości, ewentualnie swoje imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby Administrator mógł nawiązać kontakt z użytkownikiem Witryny internetowej. Dane użytkownika są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu przez okres niezbędny do udzielenia użytkownikowi informacji na podstawie czynności żądanych i zainicjowanych przez użytkownika, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). Podstawą prawną przetwarzania danych po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel Administratora w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji przez okres maksymalnie do 5 lat. Użytkownik Witryny internetowej ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził z Administratorem (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Administratora, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony użytkownika Witryny internetowej;
  4.2. przesłanie do Administratora CV na wskazany na Witrynie adres email –  użytkownik przesyłając mailowo do Administratora swoje CV przekazuje mu swoje dane osobowe zawarte w CV w celu przeprowadzania procesu rekrutacyjnego na wskazane stanowisko pracy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby Administrator mógł nawiązać kontakt z użytkownikiem Witryny internetowej i przeprowadzić proces rekrutacyjny.  Dane użytkownika są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z użytkownikiem przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1. lit. a) Rozporządzenia RODO.
 5. Administrator informuje, że użytkownik Witryny internetowej ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych użytkownika, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 15 – 21 Rozporządzenia RODO. Dane użytkowników nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 6. Administrator niniejszym informuje także, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami (np. sądów, organów ścigania, Inspekcji Handlowej, Inspektora Farmaceutycznego).
 7. Administrator przetwarza dane osobowe przekazywane przez użytkownika Witryny internetowej w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia RODO, w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem, gwarantując także poufność wszelkich przekazanych mu  danych osobowych. 
 8. Witryna internetowa zawiera także linki do innych stron internetowych nieadministrowanych przez Administratora danych osobowych (np. Facebook, Instagram, Google+, KtoMaLek) zatem Administrator nie może ponosić odpowiedzialności, ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Administrator informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Witryny internetowej oraz  że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność. 
 9. Witryna internetowa wykorzystuje pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze strony, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc na podstronę Witryny internetowej na komputerze użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”. Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na ten temat, znajdują się bezpośrednio na stronie http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/
 10. Pliki „cookies“ są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze przez internetowy podczas odwiedzania Witryny internetowej. Informacje zbierane i generowane przez pliki „cookies“ na Witrynie internetowej nie pozwalają na personalizację i identyfikację użytkownika, a w wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane żadne dane osobowe użytkownika.
 11. Pliki „cookies“ używane na Witrynie internetowej są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer użytkownika. Korzystając z Witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na używanie plików „cookies” zgodnie z niniejszą Polityką. Użytkownik może w każdej chwili zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą z Witryny internetowej. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies“ z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki „cookies“ lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Witrynie internetowej.
 12. Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Żadne dane osobowe użytkownika nie są przekazywane do operatora tej usługi, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/  Informacje nt. sposobów wykorzystywania danych z Witryny internetowej przez Google dostępne są pod linkiem https://policies.google.com/technologies/partner-sites 
 13. Administrator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Witryny internetowej). W przypadku wprowadzenia zmian, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian – odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona na Witrynie internetowej. W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych osobowych. 
 14. Użytkownik proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Witryny internetowej. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki, żądaniem udostępnienia informacji o użytkowniku –  należy skontaktować się z Administratorem mailowo kontakt@aptekabaltycka.pl lub telefonicznie: +48 58 573 53 22.

 

Gdańsk, dnia 24.11.2022 roku.